Inchide

Trimite unui prieten

Analiza swot

Exportă PDF - Analiza swot Tipăreşte pagina - Analiza swot Trimite unui prieten - Analiza swot

ANALIZA SWOT - AŞEZARE

Puncte tari
 • distanţa faţă de Cluj Napoca - 45 km
 • structura diversa a terenurilor agricole (soluri pretabile pentru pomicultura viticultura, leguminoase si cereale)
 • ponderea ridicata a proprietatii private asupra trenurilor agricole
Puncte slabe
 • prezenta unor poli urbani: Cluj, Targu-Mures
 • nu este o comuna de tranzit
Oportunităţi
 • acces la fonduri structurale
 • legislatia in domeniu favorabila
Ameninţări
 • schimbarea destinatiei terenurilor

 

ANALIZA SWOT - FIZICO-GEOGRAFIC

Puncte tari
 • cadrul natural valoros caracterizat prin deversitatea formelor de relif (unităţi morfologice: versanţi, terase şi lunci, - înălţimea maximă 590 - Dealul Măgurii ).
 • grad mare de împădurire (vegetaţie bogată şi cu varii specii de plante).
 • fauna specifică cadrului natural în care este localizata comuna Recea Cristur (se găsesc diferite specii de animale).
 • clima continental - moderată, prielnică culturilor agricole
Puncte slabe
 • colectare neselecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor
 • educaţia ecologica este superficială
 • infrastructura de utilităţi şi mediu slab dezvoltată (canalizare, epurare, gaze, managementul deşeurilor, comunicaţii)
 • unele activităţi economice afectează elementele naturale - sol, apă (existenţa cazanelor de fiert ţuica, moara)

Oportunităţi
 •  valorificarea cadrului natural printr-un turism prietenos faţă de mediu
 • utilizarea programelor UE destinate reabilitării condiţiilor de mediu din mediul rural
 • extinderea colaborării şi implicarea ONG-urilor şi a şcolilor în programe comune de educaţie ecologică
Ameninţări
 • insuficienţa fondurilor destinate protecţiei mediului
 • mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului

 

ANALIZA SWOT - SOCIAL

Puncte tari • tradiţie în convieţuirea interetnică (minorităţi - rromi)
• tradiţia pentru profesiile agricole
• industria şi construcţiile au o preponderenţă slabă
• forţa de muncă cu pregătiri variate
• nu se percep taxe de la locuitori
Puncte slabe

• spor natural în descreştere

• populaţie în scădere faţă de anii precedenţi.
• spor negativ al migraţiei nete
• lipsa cunoştintelor specifice dezvoltării unei afaceri şi creării de noi locuri de muncă
• preponderenţa populaţiei vârsnice existente în localitate, media de varsta fiind de 58 de ani.

Oportunităţi • creearea unor programe de pregătire profesională în domeniul agriculturii şi industriei.
Ameninţări • evoluţia procesului de tranziţie excede abilitatea populaţiei de adaptare la cerinţele economiei de piaţă.

 

ANALIZA SWOT - AGRICULTURA

Puncte tari • structura diversă a terenurilor agricole
• ponderea ridicată a terenurilor agricole (5.453 ha)
• ponderea ridicată a terenurilor arabile (2.595 ha)
• păşuni şi fâneţe (2.858 ha)
• suprafaţa cultivată 2.591 ha
Puncte slabe • lipsa depozitelor cu destinaţie agricolă
• lipsa centrelor de colectare şi prelucrare a produselor agricole sau reţea de distribuţie pentru produsele agricole.
Oportunităţi • creşterea ponderii terenurilor cultivate dat de stimularea Fondurilor Structurale
Ameninţări • păstrarea unor metode tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole

 

ANALIZA SWOT - ECONOMIA

Puncte tari

• existenţa unor condiţii favorabile desfăşurării industriei agricole (cultivarea cerealelor: grâu, porumb, cartofi) şi

  creşterii animalelor, pomiculturii, agroturismului
• venituri din activităţiile din industria alimentara (moara, brutărie) şi industria prelucrării lemnului

Puncte slabe

• insuficienţa capitalurilor pentru investiţii private
• bugete locale insuficiente pentru investiţii de interes public
• insuficienţa de promovare a zonei
• venituri de subzistenţă din activităţi agricole dominante (cazane de fiert ţuică, vânzarea produselor

  agricole şi animaliere din producţia proprie a localnicilor).

Oportunităţi • acces la programe de finanţare
• legislaţie favorabilă stimulării investiţiilor
• dezvoltarea agroturismunui şi a altor activitati industriale prin accesarea fondurilor structurale
Ameninţări • surse sărăcăcioase de alimentare a bugetelor locale
• lipsa de funcţionalitate a legislaţiei pentru încurajarea IMM-urilor
• circulaţia redusă a informaţiei economice
• nivelul ridicat al fiscalităţii
• lipsa unui cadru legal pentru protejarea producţiei agricole interne

 

ANALIZA SWOT - TURISM

Puncte tari • cadrul natural-geografic
• patrimoniu natural şi variat (cu preponderenţă patrimoniul cultural - monumente şi biserici vechi)
• tradiţii culturale - artistice specifice
• diversitatea etno-culturală sporeşte atracţia pentru turiştii străini
• comuna dispune de un potenţial turistic şi de agrement ridicat
• forme de relief care permit drumeţii
• loc ideal pentru recreerea şi petrecerea timpului liber
• avantajele climatice oferă posibilităţi de a atrage turişti în toate anotimpurile
Puncte slabe  • reabilitarea necorespunzătoare a monumentelor din patrimoniul cultural
• promovarea insuficientă a potenţialului turistic al comunei Recea Cristur
• slaba informare, motivaţia insuficientă şi lipsa de încredere a populaţiei cu privire la valorificarea potenţialului turistic şi la creditele pentru investiţii în turism de care ar putea beneficia
• lipsa mijloacelor financiare şi investiţiile mici realizate în turism, lipsa unui mecanism durabil de finanţare pe termen lung (există oportunităţi de garantare a finanţării din fonduri proprii, cum ar fi impozitul perceput de Consiliul Local pe locul de cazare)
• infrastructura deficitară, calitatea slabă a drumurilor, lipsa unor căi de acces, parcările insuficiente pentru autocare şi pentru maşini mici ş.a., descurajează turiştii potenţiali
• lipsa unor indicatoare rutiere şi a unor semne de direcţionare în cel putin o limba de circulaţie internaţională
• insuficienta valorificare a bazei materiale şi a logisticii etc.
Oportunităţi  • existenta legislatiei privitoare la protejarea patrimoniului;
• dezvoltarea comunei Recea Cristur, ca un centru de afaceri şi de investiţii, oferă premiza dezvoltării turismului în comună (atât prin creşterea numărului de vizitatori, cât şi prin creşterea investiţiilor), cu precadere a turismului de afaceri, dar şi a celorlalte forme de turism (turismul cultural şi de agrement, agroturismul şi turismul ecologic etc.);
• reţeaua de comunicaţii bine dezvoltat;
• valorificarea superioară a potenţialului turistic al comunei, amenajarea unor zone de agrement, înfrumuseţarea imaginii comunei etc.
• conservarea zonelor verzi existente şi amenajarea de noi zone verzi după normele urbanistice;
• încurajarea crearii, de noi zone verzi şi parcuri pentru îndeplinirea rolurilor de antipoluare şi agrement cu accent pe criteriile ecologice în raport cu cele estetice;
• dezvoltarea comunei Recea Cristur ca spaţiu de agrement- Parcul Aventura;
Ameninţări  • reducerea sau eliminarea unor facilităţi;
• orientarea spre alte zone de interes;
• calitatea redusă a serviciilor şi standardelor în Romania (de la grupuri sanitare până la atitudinea personalului angajat) face ca turiştii să se orienteze spre alte destinaţii unde, la preţuri comparabile, beneficiază de servicii superioare;
• exodul forţei de muncă şi fluctuaţia personalului;
• utilizarea ineficientă a unor fonduri destinate dezvoltării turismului local;
• costul ridicat al investiţiei;
• starea precară a unor drumuri de pe raza comunei;

 

ANALIZA SWOT - INRASTRUCTURA

Puncte tari

• existenţa a 2 şcoli şi 2 grădiniţe, a căror clădiri sunt proaspăt renovate
• existenţa unui dispensar, cabinet stomatologic şi cabinet veterinar în comună 
• existenţa a 6 cămine culturale
• existenţa a 9 biserici ortodoxe şi 3 adunari penticostale

• primăria comunei Recea Cristur care se află într-o stare bună, fiind bine dotată
• conectarea relativ bună la reteaua de telecomunicaţii şi internet
• electrificarea este realizată integral
• acces direct la reţeaua majora de drumuri (naţionale şi judeţene)
• distanţă de 45 de km faţă de municipiul Cluj Napoca
• existenţa aeroportului la internaţional Cluj Napoca
• distanţa mică faţă de vatra comunei şi celelalte sate aparţinătoare

Puncte slabe • prezenţa unor poli urbani: Cluj, Târgu-Mureş
• nu este o comună de tranzit
• nivelul scăzut de dezvoltare a reţelelor de alimentare cu apă
• lipsa reţelei de canalizare
• lipsa unei staţii de epurare
• slaba dezvoltare a infrastructurii destinate activitaţiilor recreative
• lipsa platformei de depozitare a resturilor menajere
• drumurile locale sunt in stare proastă (neasfaltate), îngreunând relaţiile dintre localităţi
• lipsa accesului direct la reţeaua de căi ferate
• podurile existente nu sunt confome cu STAS-urile existente in domneiu (STAS 2924-91)
• dotare insuficientă a dispensarului comunal
• mortalitatea infantilă ridicată
• spitalul cel mai apropiat se află în municipiul Cluj Napoca
Oportunităţi • acces la fonduri structurale
• legislaţia în domeniu  este favorabilă
• acces la programe de finanţare
• refacerea infrastructurii
Ameninţări • schimbarea destinaţiei terenurilor
• surse financiare insuficiente pentru susţinerea proiectelor de modernizare